Contact Us


China-ASEAN Environmental Cooperation Center
China Center for SCO Environmental Cooperation
No. 5 Houyingfang Hutong, Xicheng District,
Beijing 100035, China
Tel: +86-10-8226-8259
Fax: +86-10-8220-0577
E-mail: peng.bin@ChinaAseanEnv.org
guo.dongmei@ChinaAseanEnv.org
Website: www.ChinaAseanEnv.org